คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกําหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดําเนินธุรกิจมีการกํากับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนบริษัทจะเปิดเผยข้อมูล ให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตาม การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ําเสมอ โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ บุคคลทั่วไปได้รับทราบเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามอย่างสม่ําเสมอ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
กฎบัตร
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายอื่น
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอกสารสำคัญ
หนังสือบริคณห์สนธิ
การต่อต้านคอร์รัปชัน
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน