ข้อมูล ณ วันที่ 03 มีนาคม 2567

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ 145,080,000 53.73
2. นางดลนภา เจียมกนก 8,050,000 2.98
3. นางศรีสุมล แตงน้อย 8,050,000 2.98
4. นางพัชรี ฉัตรเเก้วบริบูรณ์ 8,000,000 2.96
5. นางเพ็ญ ธีระรุจินนท์ 8,000,000 2.96
6. นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ 6,010,000 2.23
7. นายภูษณ ธีระรุจินนท์ 4,500,000 1.67
8. น.ส. ภรณี ธีระรุจินนท์ 4,500,000 1.67
9. นายธนการ ดำรงรัตน์ 2,757,800 1.02
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,599,978 0.59
11. น.ส. ศิวิมล จาดเมือง 1,500,000 0.56
12. นายอนันต์ มีสัตย์ 1,380,000 0.51