ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ 145,080,000 53.73
2. นางดลนภา เจียมกนก 8,050,000 2.98
3. นางศรีสุมล แตงน้อย 8,050,000 2.98
4. นางเพ็ญ ธีระรุจินนท์ 8,000,000 2.96
5. นางพัชรี ฉัตรเเก้วบริบูรณ์ 8,000,000 2.96
6. นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ 6,010,000 2.23
7. นายภูษณ ธีระรุจินนท์ 4,500,000 1.67
8. น.ส. ภรณี ธีระรุจินนท์ 4,500,000 1.67
9. นายธนการ ดำรงรัตน์ 2,757,800 1.02
10. น.ส. ศิวิมล จาดเมือง 1,500,000 0.70