แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร, แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง,แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และ แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
การกำหนดวันประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566