บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 7 เงินปันผล และเงินสำรอง ข้อ 47 ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทลงมติแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำตามที่กฎหมายกำหนด

ปี วันที่มีมติคณะกรรมการ วันที่จ่ายปันผล เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) รวม (บาท/หุ้น) เงินปันผลจ่าย (บาท) รอบปีบัญชีผลประกอบการ กำไรสุทธิ (บาท) อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
2566 20/2/67 3/5/67 0.04 - 0.04 10,800,000 1/1/66 - 31/12/66 12,586,793 85.80
2565 21/2/66 3/5/66 0.10 - 0.10 27,000,000 1/1/65 - 31/12/65 29,616,335 91.17
2564 21/2/65 6/5/65 0.10 - 0.10 27,000,000 1/1/64 - 31/12/64 33,909,920 79.62
2563 24/2/64 7/5/64 0.10 - 0.10 27,000,000 1/1/63 - 31/12/63 34,592,491 78.05
2562 3/4/63 5/5/63 - 0.10 0.10 27,000,000 1/1/62 - 31/12/62 33,606,705 80.34
2561 23/2/62 2/5/62 0.10 - 0.10 27,000,000 1/1/61 - 31/12/61 กำไรสะสม 23,825,629 113.32