บริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”หรือ”TPLAS”) เดิมชื่อ บริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 บริษัทฯผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene (PP), ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภท High Density Polyethylene (HDPE) ภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ “หมากรุก” และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Polyvinyl Chloride (PVC) ภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ “Vow Wrap” ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน 135,000,000.00 บาท

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยต่อลูกค้าตลอดจนการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2564 บริษัทฯมีการดำเนินกิจการตามปกติ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อยู่บ้าง แต่บริษัทฯก็มีมาตรการในการป้องกันและดูแลพนักงานเพื่อไม่ให้กระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

วิสัยทัศน์

ธุรกิจยั่งยืน

เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

องค์กรฉลาดหลักแหลม

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามยุคสมัย

พันธกิจ

1

พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีตามยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพ

2

พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการตามยุคสมัย

3

พัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดความมั่นคงและการเติบโตแก่บริษัท

4

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะ ที่เหมาะสมกับยุคสมัย คัดเลือกคนดีคนเก่งเป็นผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

2564
  • ติดตั้งเครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษบรรจุอาหารเพิ่ม มีกำลังการผลิตรวม 2.83 ล้านใบ/เดือน
  • ติดตั้งเครื่องจักรผลิตชามกระดาษบรรจุอาหาร มีกำลังการผลิตรวม 0.83 ล้านใบ/เดือน
2563

ติดตั้งเครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษบรรจุอาหาร มีกำลังการผลิตรวม 1.20 ล้าน ใบ/เดือน

2562

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กล่องกระดาษบรรจุอาหาร “BEAT BOX”

2561

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และเปิดให้ประชาชนทั่วไปซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก (IPO)

2560

ติดตั้งเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติกเพิ่ม มีกำลังการผลิตรวม 850 ตัน/เดือน

2559

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ติดตั้งเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติกเพิ่ม มีกำลังการผลิตรวม 800 ตัน/เดือน

2558

ติดตั้งเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติกเพิ่ม มีกำลังการผลิตรวม 650 ตัน/เดือน

2557
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100.00 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
  • ติดตั้งเครื่องจักรผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร โดยมีกำลังการผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร 120 ตันต่อเดือน
  • เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Vow wrap
2549 - 2555

ติดตั้งเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติกเพิ่ม ทำให้มีกำลังการผลิตถุงพลาสติกรวม 300 ตันต่อเดือน

2548
  • ย้ายสถานประกอบกิจการไปที่บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  • ติดตั้งเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติกเพิ่ม ทำให้มีกำลังการผลิตถุงพลาสติกรวม 200 ตันต่อเดือน
2539 - 2545

ติดตั้งเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติกเพิ่ม ทำให้มีกำลังการผลิตถุงพลาสติกรวม 100 ตันต่อเดือน

2538
  • ก่อสร้างสถานประกอบกิจการที่เพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
  • เริ่มติดตั้งเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติก โดยมีกำลังการผลิตถุงพลาสติกรวม 50 ตันต่อเดือน
  • เปิดตัวผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้า “หมากรุก”
2537

เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท