รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน / กรรมการบริหาร

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายปิติพงศ์ อาชามงคล
นายปิติพงศ์ อาชามงคล

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์

กรรมการบริษัท

นายสุภชาต แตงน้อย
นายสุภชาต แตงน้อย

กรรมการบริษัท

นางดลนภา เจียมกนก
นางดลนภา เจียมกนก

กรรมการบริษัท

นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน